Masterclasses op maat

De afgelopen periode hebben we voor verschillende organisaties op maat op maat gemaakte programma’s ontwikkeld en uitgevoerd. Daarin staat altijd vernieuwing van organiseren en werken centraal. We noemen dit  Het nieuwe presteren .

De principes die onder elk van deze bijeenkomsten liggen zijn steeds hetzelfde: Topsprekers, Co-creatie, Interactief, Theorie en praktijk casussen. Een aantal mooie voorbeelden vind je hieronder.


achterhoek-academie-logo

SUCCESVOL LEIDERSCHAP IN EEN VERANDERENDE ACHTERHOEK

Zeven inspirerende masterclasses waar je met én van elkaar leert!

Voor de Achterhoek Academy hebben we een programma ontwikkelt van zeven inspirerende bijeenkomsten, waarin bevlogen topsprekers ingaan op actuele thema’s rondom leiderschap. De masterclasses zijn bedoeld voor Achterhoekse ondernemers en leidinggevenden uit het onderwijs, de zorg en de politiek. Naast de lessen van de zeven topsprekers, wisselen we samen ideeën uit, leren we van elkaar en geven we uitvoering aan concrete projecten. Dit doen we op een prachtige locatie, met alle ruimte om nieuwe netwerken en coalities te creëren. Met als doel: samen werken aan een vitale en sterke Achterhoek.

zie www.achterhoek-academie.nl


Samen leren en Innoveren in het Sociaal Domein

8 Organisaties en gemeente Breda zijn in 2013 gestart met een uniek project waarin deze organisatie er voor kozen om samen te leren en te ontwikkelen.

Het netwerk Meedoen en Samenwerken (MenS) is een netwerk waarin acht Bredase welzijnsinstellingen samen werken aan de ontwikkeling van beter en goedkoper welzijnswerk . De organisaties zijn IMW, MEE, WIJ, Surplus Welzijn, Breda-Actief, GGZ, SMO en Novadic Kentron.

Om de gezamenlijke ambities van beter en goedkoper welzijnswerk te realiseren was het nodig om van verkokerde bedrijven met allemaal hun eigen bedrijfsvoering en financiering naar waarde-gedreven bedrijfsvoering (en bijbehorende besturing en financiering) te kantelen. Van losse bedrijven dus onderweg naar waardenetwerken die meervoudig worden bestuurd, dynamisch in samenstelling en activiteit zijn, en samen meer waarde realiseren dan de organisaties tot dusver doen.

Deze voorgenomen kanteling had en heeft enorme implicaties voor de samenwerking tussen de organisaties, de bedrijfsvoering en de manier van doen binnen de organisaties, op alle niveaus. Eigenlijk zijn het in elke organisatie een heleboel kleine en grote veranderingen.

Het realiseren van deze veranderambitie vroeg dus om de nodige kennis en kunde van de organisatiesontwikkeling en daarom zijn ze gezamenlijk gestart met een serie masterclasses. Bindje heeft deze serie vorm gegeven en begeleid. De opzet van de masterclasses bood de kans om met en van elkaar te leren en te ontwikkelen. Enerzijds door via de inbreng van verschillende sprekers met elkaar vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de voorgenomen verandering en anderzijds door daar met elkaar ook direct mee aan de slag te gaan via de praktijkcasussen die de verschillende deelnemers inbrengen.

In eerste instantie werd in 2013 het traject gestart voor de bestuurders, directeuren en managers van de 9 organisaties maar al snel werd dit uitgebreid naar de andere professionals binnen deze organisaties. Ondertussen hebben ruim 250 professionals deelgenomen aan het ontwikkeltraject vanuit zo’n 15 verschillende organisaties (betaalde medewerkers en vrijwilligers.


Bindje_Masterclasses_SVMasterclasses Succesvol Veranderen

Voor verschillende netwerken en organisaties verzorgen we een specifiek programma rondom Succesvol Veranderen. Deze bestaat uit een serie masterclasses Succesvol veranderen met topsprekers, veel interactiviteit, co-creërend en met casussen uit de dagelijkse verander-praktijk

De aanleiding is bij deze organisaties vergelijkbaar. Er komen de komende periode komen er nogal wat veranderingen op organisaties. Andere manieren van werken, nieuwe taken, reorganisaties, decentralisatie, inkrimping, ontgroening, vergrijzing …..etc. Dat vraagt veel van het verandervermogen van de mensen die binnen de gemeenten actief zijn. Het succesvol realiseren van veranderingen zal dan ook een steeds belangrijkere competentie worden voor veel managers en andere professionals binnen deze organisaties.

Gezamenlijk bespreken we de dilemma’s en uitdagingen die we in de weerbarstige praktijk tegenkomen en we zoeken naar inzichten en interventies die het leuker en eenvoudiger maken om veranderprocessen tot een succesvol einde te brengen.

Klanten voor wie we deze ‘incompany’ serie verzorgen/hebben verzorgd:

  • het IGOM (een samenwerkingsverband van (semi-)overheidsorganisaties in Midden en Zuid Limburg hebben we de serie masterclasses.
  • Gemeente Emmen
  • Samenwerkingsverband West Brabant: samenwerking tussen verschillende gemeenten in West Brabant 
  • Het OM

Daarnaast is deze serie meer dan 15 keer georganiseerd in de vorm van open inschrijving. klik hier voor meer inhoudelijke info over o.a. de sprekers.


Op zoek naar de meerwaarde van HR

Een leergang voor HR professionals

De laatste jaren is er toenemende kritiek op de HR functie. Niet alleen vanuit medewerkers, ook vanuit het management. Daarnaast is de wereld van werk en organisatie snel aan het veranderen.
Ook binnen de HR functie is er een groeiend besef dat het anders moet, dat er meer toegevoegde waarde geleverd kan worden, meer “business partnerschap” nodig is.

Maar wat, waar en hoe lever je dat dan? Klik hier voor het complete programma


 

Masterclass Zinvol Leiderschap Qurius

Samen met Qurius hebben we voor medewerkers en relaties van Qurius een serie van 6 Masterclasses rondom Zinvol Leiderschap in het Qurius Insperience Center gerorganiseerd.

“Wat kan ik doen om er een succes van te maken?”  Die vraag stel je jezelf als leider van een organisatie of team ongetwijfeld regelmatig. Zeker in een tijd waarin veel verandert, is het een kunst om te doen wat nodig is. Wat zinvol is en wat waarde creëert voor iedereen die iets met de organisatie te maken heeft.

Elke bijeenkomst vertelden gerenommeerde, inspirerende en verrassende sprekers vanuit verschillende invalshoeken over leiderschap. En gingen deelnemers met elkaar in gesprek over eigen praktijk ervaringen en casussen.

Met als sprekers: Herman Wijffels, Jaap Peters, Tica Peeman, Harry Starren, Tex Gunning en Patrick van Veen


Anders Leidinggeven

Voor Promens Care hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor al haar leidinggevenden (zo’n 80 mensen). Deze bijeenkomst stond in het teken van de huidige en komende organisatieverandering en de veranderende rol van de leidinggevende naar Coachend Leidinggeven.

De opzet van het programma was een combinatie van inspirerende sprekers en zelf aan de slag met de verschillende thema’s omlijst met een aantal muzikale momenten. De dag is ingevuld volgens de principes die passen bij de nieuwe werkwijze van Promens Care.


Sociaal Domein 2015…in Zutphen

Op 10 november hebben we voor en met de gemeente Zutphen een grote werkbijeenkomst georganiseerd in de Hanzehof waar met professionals van de gemeente en samenwerkinspartners en met betrokken burgers werd gewerkt aan een volgende sprong om in 2015 ‘klaar’ te zijn voor de transitie. Centrale vraag is: Hoe krijgen we het samen in 2015 werkend??

De middag stond in het teken van Inspiratie, kennismaking en verrijking. Met de berokkenen werd weer stil gestaan bij het waarom en waartoe van de hele transitie. In heldere en praktische bewoording.

Er werd gedeeld wat er ondertussen gebeurd was en welke stappen er de komende periode gezet worden en wat de eerste contouren van de uitvoering in 2015 waren.

Daarnaast werd er actief met elkaar aan de slag te gaan met die vraagstukken die nog verder ingevuld moesten worden. Door informatie te verschaffen over specifieke vragen dmv bijvoorbeeld keukentafel gesprekken en door met elkaar oplossingsrichtingen te bedenken voor vragen die nog onduidelijk zijn.

De week van….

In de week ervoor heeft een team actief informatie verstrekt binnen de verschillende wijken en is op zoek gegaan naar vragen die er leven, initiatieven die al worden genomen. Door in gesprek te gaan met wijkbewoners. De vragen, onduidelijkheden , suggesties en adviezen werden meegenomen naar de Werk aan Uitvoeringdag op 10 november.

Naast deze ‘caravan actie’ wordt via een blogsite een aantal direct betrokkenen (clienten, professionals, vrijwilligers, mantelzorgers…….)  gevraagd om inzicht te geven in hun activiteiten in die week.

De activiteiten en bevindingen van deze week werden actief teruggekoppeld op de 10e november  (via bv film, presentaties etc).


Masterclasses Interactief Werken (voor wooncorporaties en gemeenten)

“De opgaven in ons gebied zijn uitdagend maar ook complex. Wij willen daar actief aan bijdragen. Verschillende belanghebbenden zijn betrokken en hebben daarin een eigen rol en belang.
Maar hoe zet ik een programma op waarin we met alle partijen optrekken, onze krachten bundelen en een effectieve aanpak ontwerpen, organiseren en realiseren?”

In de serie masterclasses Interactief Werken werd hierop antwoord gegeven!
Interactief werken is een breed palet aan interventies die wordt ingezet bij meer complexe vraagstukken waarbij een grote groep belanghebbenden betrokken is die breder is dan de eigen organisatie. Het is een scale aan methoden en technieken die afhankelijk van de context en opgaven weloverwogen wordt ingezet.

Deze serie masterclasses Interactief Werken gaf inzicht in deze nieuwe manieren van werken en laat zien tot welke resultaten dit kan leiden. Het is bedoeld om mensen, die in dit soort processen actief zijn, beter toe te rusten door het overdragen van krachtige, interactieve netwerkmethoden en -technieken en vaardigheden, gecombineerd met praktijkvoorbeelden.

Het programma werd speciaal gemaakt voor wooncorporaties en gemeenten.


Diverse congressen

In nauwe samenwerking met de regioacademy hebben we ondertussen een flink aantal congressen georganiseerd:

  • Dekatel Telecom: ondersteuning bij het organiseren van een programma van 10 bijeenkomsten rondom het thema Managementtrends waarin auteurs van de laatste managementboeken hun kennis delen.
  • Samenwerkende gemeente Noord Limburg: ondersteuning bij de organisatie van een congres rondom de WMO met zo’n 150 deelnemers
  • Return on Conversation: een congres met zo’n 250 deelnemers. Tijdens het congres namen tal van topauteurs en sprekers de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken mee in waardevolle conversaties en hoe je deze tot stand brengt.
  • On the Move: een congres met ruim 300 deelnemers rondom online marketing met o.a Alexander Klopping, Maurits Kaptein en Erwin Blom.
  • Succesvol Ondernemen: een congres met ruim 300 deelnemers rondom succesvol ondernemen met o.a Ben Tigggelaar, Thomas Blekman, Victor van Tol en vele anderen.